標題:

A maths問題

發問:

1.a+b=-5/2,ab=-2 a^3b+ab^3 2.a+b=3,ab=1 (4a-3)+(4b-3),(4a-3)(4b-3) 更新: 更改2. If a and b are the roots of the quation equation x^2-3x+1=0,find the quation equation whose roots are given below. a.4a-3,4b-3 b.2/a^2,2/b^2 c.3a^2+2,3b^2+2

最佳解答:

1.a+b=-5/2,ab=-2 a^3b+ab^3 =ab( a^2 + b^2) =ab( a^2 + 2ab + b^2 -2ab) <--利用配方法 =ab[(a + b)^2] -2ab) =-2[(-5/2)^2 - 2(-2)] =-41/2 2.a+b=3,ab=1 (4a-3)+(4b-3),(4a-3)(4b-3) 第2題唔係好明你想問乜, 唔知係咪你打錯左題目, 如果打錯左既,改返之後我再做返比你

免費註冊體驗

 

此文章來自奇摩知識+如有不便請留言告知

其他解答:

文章標籤

没有合适的结果

全站熱搜

iks84im62a 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()